Paskambinkite mums

Tel.: +370 5 205 26 06

Tel.: +370 659 57933

Privatumo politika

Nuotolinės konsultacijos vartotojų taisyklės

Šiame Reglamente numatytos projekto www.ondermatolog.lt lankytojų, siekiančių gauti informaciją arba paslaugas medicininiais klausimais, sąlygos. Būtinai susipažinkite su žemiau pateikta informacija apie Reglamentą. Jeigu Jūs nesutinkate su Reglamente išdėstytomis taisyklėmis, joms prieštaraujate ir nesate pasiruošę su jomis sutikti, prašome palikti projektą ir jame nedalyvauti.


1. Bendra informacija apie projektą.
1.1.Internetinis projektas, patalpintas tinklapyje www.ondermatolog.lt, (toliau – Projektas) - tai internetinių ryšių portalas, jungiantis medicinos srities įstaigas bei specialistus ir asmenis, kuriuos domina medicininio pobūdžio informacija bei paslaugos.
1.2.Įkūrėju, savininku bei asmeniu, užtikrinančiu Projekto funkcionavimą, laikomas UAB ,,Baltijos medicinos centras“ – juridinis asmuo, įregistruotas ir veikiantis pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus (toliau – Tiekėjas).
1.3.Visos Projekto ir naudojimosi tinklo adresu (domeno) www.ondermatolog.lt teisės priklauso Tiekėjui, kuris suteikia prieigos prie Projekto galimybę visiems suinteresuotiems asmenims pagal nustatytas Taisykles, kitas Projekto taisykles ir dokumentus, reguliuojančius naudojimąsi juo bei veikiančius pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
1.4.Tam, kad būtų gauta išplėstinė prieiga prie informacijos, pateiktos Projekte, bei Projekto sąlygų, būtina įvykdyti Vartotojo registracijos procedūrą. Baigus registracijos procedūrą, sudaromas asmeninis Vartotojo puslapis (toliau – asmeninis Vartotojo Profilis).
1.5.Projekto Vartotojai turi galimybę susipažinti su medicininio pobūdžio informacija bei naudotis Projekto siūlomomis paslaugomis, įskaitant ir bendravimą su medicinos srities įstaigomis bei specialistais (toliau – Specialistai), užsakymą ir naudojimąsi jų paslaugomis.
1.6.Tam, kad galėtų siūlyti savo paslaugas Vartotojui, Specialistai įvykdo būtinąją registracijos procedūrą, kurioje Tiekėjui pateikia dokumentų, patvirtinančių asmenybę ir kvalifikaciją, kopijas, o Tiekėjas savo ruožtu patikrina Specialisto Projektui pateiktos informacijos skaidrumą.
1.7.Tiekėjas suteikia Vartotojams bei Specialistams techninę naudojimosi Projektu galimybę kaip erdvę bendradarbiavimui. Tiekėjas nedalyvauja Asmeninio Vartotojų bei Specialistų profilio turinio kūrime, nekontroliuoja ir neatsako už jų galiojimą ar negaliojimą, taip pat už Vartotojų ar Specialistų asmeninio profilio turinio formavimą bei naudojimą. Tiekėjas nesiūlo ir neteikia Projekto Vartotojams jokių medicinos ar su ja susijusių paslaugų, nesuteikia jokių garantijų dėl informacijos ar paslaugų, Specialistų teikiamų Vartotojui, ir neatsako už šią informaciją ar paslaugas.
1.8.Tiekėjas gali Vartotojams bei Specialistams siūlyti bei teikti mokamas paslaugas, susijusias su naudojimusi pagrindinėmis Projekto funkcijomis ir papildomomis paslaugomis. Šios paslaugos teikiamos Tiekėjo Projektui numatytomis sąlygomis.


2. Projekto taisyklės.
2.1.Tiekėjo nustatytas Reglamentas apibrėžia Vartotojų naudojimosi Projektu galimybių pateikimo sąlygas ir, remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.167 straipsniu, laikomas viešu pasiūlymu.
2.2.Asmuo, suinteresuotas gauti medicininio pobūdžio informaciją ar paslaugas, privalo iki galo kaip Vartotojas susipažinti su Reglamente pateiktomis taisyklėmis prieš Projekto registracijos patvirtinimą. Registracijos procedūros Projekte užbaigimas reiškia Vartotojo veiksnumo patvirtinimą, taip pat visišką ir besąlygišką šio Reglamento priėmimą, remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reikalavimais (akceptas).
2.3.Neatsiejama šio taisyklių Reglamento dalimi laikomi ir kiti dokumentai, adresuoti Vartotojams arba susiję su jais bei parengti Tiekėjo ir jo pateikti Projekte.
2.4 Registracija arba faktinis Vartotojo naudojimasis Projekto paslaugomis laikomas besąlygišku Vartotojo sutikimu su išvardintomis Projekto tiekimo bei jo naudojimo sąlygomis ir jų patvirtinimu.
2.5 Tiekėjas turi teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra keisti esamas taisykles. Apie visus pakeitimus, įtrauktus į Reglamentą, Vartotojams pranešama pateikiant apie tai informaciją Projekte ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo pakeitimų įsigaliojimo. Vartotojas, pilnai arba iš dalies nesutinkantis su Tiekėjo padarytais esamo Reglamento pakeitimais, privalo nutraukti naudojimąsi Projektu, įsigaliojus pakeitimams, ir pranešti Tiekėjui apie būtinybę pašalinti jo asmeninį Profilį bei užblokuoti prisijungimo vardą ir slaptažodį. Nurodytų veiksmų neatlikimas per nustatytą terminą yra laikomas Vartotojo sutikimu su pateiktomis pataisomis.


3. Registracija į Projektą.
3.1. Bet kuris fizinis asmuo, norintis, kad jam būtų suteikta medicininio pobūdžio informacija ar paslaugos, turi teisę užsiregistruoti į Projektą Vartotojo teisėmis.
3.2. Registracija į Projektą Vartotojo teisėmis yra savanoriška ir nemokama.
3.3. Registracijai į Projektą asmuo, suinteresuotas gauti medicininio pobūdžio informaciją ar paslaugas, privalo užpildyti standartinę registracijos formą, nurodydamas patikimą bei aktualią informaciją apie save, taip pat unikalų Vartotojo prisijungimo vardą ir slaptažodį. Projekto registracijos formoje gali būti prašoma ir papildomos informacijos.
3.4. Po to, kai registracijos forma užpildoma, registracija patvirtinama elektroniniu laišku, kuris išsiunčiamas automatiškai tuo el.pašto adresu, kuris buvo nurodytas registruojantis.
3.5. Po tinkamo registracijos veiksmų, aprašytų 3.3-3.4 Reglamento punktuose, įvykdymo Projekte sukuriamas Vartotojo Profilis.
3.6. Tuo atveju, jei Vartotojo nurodyta informacija yra klaidinga arba pagrįstai suteikia Tiekėjui galimybę manyti, kad ši informacija neatitinka realybės, Tiekėjas turi teisę atšaukti registraciją arba užblokuoti Vartotojo prisijungimą prie Projekto Profilio.
3.7. Vartotojo susikurtas prisijungimo vardas bei slaptažodis yra būtina ir pakankama informacija prisijungimui prie Projekto.


4. Naudojimasis Projektu.
4.1. Po registracijos Vartotojas įgauna teisę savarankiškai sudarinėti, naudoti bei taikyti asmeninio Profilio turinį, Projekto funkcijas asmeniniais bei nekomerciniais tikslais.
4.2. Vartotojas savarankiškai nustato sąlygas, kuriomis remiantis Specialistas gali pasiekti Vartotojo asmeninį Profilį. Vartotojai neturi priėjimo prie kito vartotojo duomenų.
4.3. Naudojantis projektu, Vartotojas privalo:
4.3.1. atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų, Reglamento bei kitų dokumentų nuostatas, nustatytas Tiekėjo ir pateiktas Projekte;
4.3.2. palaikyti informacijos, nurodytos registracijoje, aktualumą, papildant būtinais duomenimis;
4.3.3. neatskleisti savo asmeninio Profilio ir Projekto prisijungimo vardo ir/ar slaptažodžio tretiesiems asmenims;
4.3.4. nedelsiant informuoti Tiekėją, jei Vartotojo prisijungimo vardas ir/ar slaptažodis buvo atskleistas tretiesiems asmenims;
4.3.5. nedelsiant informuoti Tiekėją apie nesankcionuotą trečiųjų asmenų priėjimą prie Vartotojo Profilio;
4.3.6. nedelsiant pasikeisti prisijungimo prie asmeninio Profilio vardą bei slaptažodį tais atvejais, kurie nurodyti 4.3.4.-4.3.5. šio Reglamento punktuose;
4.3.7. neteikti informacijos arba medžiagos (įskaitant nuorodas į tokią informaciją), galinčios pažeisti kitų Vartotojų, Specialistų ar trečiųjų asmenų teises bei interesus;
4.3.8. susilaikyti nuo kontakto su kitais Vartotojais ar Specialistais tais atvejais, kai jų veiksmai aiškiai rodo nenorą kontaktuoti;
4.3.9. laikyti paslaptyje ir neteikti Vartotojui žinomos bei Projekte įgytos informacijos, pokalbių su Specialistais ar kitais Vartotojais, taip pat asmeninių duomenų, įskaitant namų adresą, telefono numerius, elektroninio pašto adresus, ICQ, paso duomenis, mokėjimo rekvizitus, informacijos apie asmeninį kitų Vartotojų, Specialistų ir trečiųjų asmenų gyvenimą. Informacijos atskleidimas nelaikomas taisyklių pažeidimu tik tuo atveju, jei yra gautas atsakingo asmens išankstinis leidimas;
4.3.10. vykdyti atsarginį Profilyje saugomos svarbios Vartotojo informacijos kopijavimą;
4.3.11. laikytis visų techninių apribojimų, numatytų Projekto programiniam užtikrinimui;
4.3.12. susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, dėl kurių teisėtumo Vartotojas nėra užtikrintas;
4.3.13. laikytis kitų reikalavimų, kylančių iš šių taisyklių ar susijusių su kitais dokumentais;
4.4. Vartotojui, naudojantis Projektu, draudžiama:
4.4.1. registruotis į Projektą kito Vartotojo vardu arba vietoj kito asmens (“netikra paskyra”), jeigu nebuvo gauti tvarka ir forma atitinkantys įgaliojimai, numatyti Lietuvos Respublikos teisės aktuose;
4.4.2. Vartotojo teisėmis registruoti žmonių grupę (organizaciją) ar juridinį asmenį, jei nebuvo gauti tvarka ir forma atitinkantys įgaliojimai, nustatyti Lietuvos Respublikos teisės aktuose;
4.4.3. bet kokiu būdu klaidinti Projekto Tiekėją, Specialistus ar kitus Vartotojus dėl savo tapatybės, naudojantis kito užsiregistravusio Vartotojo ar Specialisto prisijungimo vardu ar slaptažodžiu;
4.4.4. asmeniniame Profilyje bei naudojantis Projektu nurodyti aiškiai klaidingus arba iškraipytus duomenis apie save, savo amžių, sveikatos būklę, taip pat kitą informaciją, neatitinkančią realybės;
4.4.5. siųsti, saugoti, publikuoti, platinti ir teikti prieigą arba kitokiu būdu naudoti bet kokią informaciją, kuri: kelia grėsmę, diskredituoja, žeidžia, pažeidžia garbę, paniekina orumą ar dalykinę reputaciją, pažeidžia kitų Vartotojų, Specialistų ar trečiųjų asmenų asmeninio gyvenimo neliečiamybę; laikoma vulgaria ar nepadoria, necenzūrine, pateikia pornografinius vaizdus, garsus ir seksualinio pobūdžio tekstus bei scenas, vaizduoja smurto ar nehumaniško elgesio scenas su žmonėmis ar gyvūnais; pateikia savižudybės priemonių ar būdų aprašymą, arba bet kokį kurstymą tai atlikti; skleidžia propagandą ir/arba skatina tautinę, rasinę, religinę, etninę neapykantą ar priešiškumą, skleidžia rasinio pranašumo ideologijos propagandą, teikia ekstremistinę medžiagą; skleidžia nusikalstamos veiklos propagandą arba teikia informaciją apie sąjungas, instrukcijas ar vadovavimą nusikalstamai veiklai; teikia ribotos prieigos informaciją, įskaitant informaciją, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus skirtą laikyti valstybinėje, profesinėje ar komercinėje paslaptyje; pateikia reklamą arba skatinimą vartoti narkotines medžiagas, įskaitant ir “skaitmeninius narkotikus” (garsinius failus, veikiančius žmogaus smegenis), informaciją apie narkotikų, jų paruošimo receptų bei jų vartojimų patarimų platinimą; teikia apgaulingus duomenis ir kitaip pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.
4.4.6. neteisėta veikla laikoma siųsti, saugoti, publikuoti, platinti, teikti prieigą ar kitu būdu naudoti Tiekėjo, kitų Vartotojų, Specialistų ar trečiųjų asmenų intelektinę nuosavybę;
4.4.7. masiškai siuntinėti pranešimus kitiems Vartotojams ir Specialistams be jų sutikimo;
4.4.8. vykdyti bet kokius veiksmus, kurie gali privesti prie Projekto, jo paslaugų įprasto funkcionavimo pažeidimo;
4.4.9. siųsti, saugoti, publikuoti, platinti, teikti prieigą arba kitu būdu Projekte naudoti medžiagą, talpinančią savyje virusus ar kitus kompiuterinius kodus, failus ar programas, tiesiogiai ar netiesiogiai skirtas nutraukti, sunaikinti arba apriboti bet kokio kompiuterinio ar telekomunikacinio prietaiso ar programų funkcionavimą, dėl neleistinos prieigos įvykdymo;
4.4.10. kokiu nors būdu, įskaitant, bet neapsiribojant, apgaule, pasitikėjimo piktnaudžiavimu, įsilaužimu, stengtis gauti prieigą prie kito Vartotojo ar Specialisto prisijungimo vardo ar slaptažodžio patekimui į Projektą;
4.4.11. naudoti automatizuotus skriptus (programas) informacijos rinkimui apie Projektą ir/arba sąveikai su Projektu ar jo paslaugomis be specialaus Tiekėjo leidimo;
4.4.12. vykdyti neteisėtą kitų Vartotojų, Specialistų, trečiųjų asmenų asmeninių duomenų rinkimą ir apdorojimą;
4.4.13. kitokiu būdu, neskaitant standartinės Projekto siūlomos prieigos, vykdyti (bandyti gauti) prieigą prie tam tikrų Projekto paslaugų, išskyrus tuos atvejus, kai tokius veiksmus atlikti tiesioginį leidimą išskirtiniu sutikimu Vartotojui davė Tiekėjas;
4.4.14. bet kokiais tikslais pergaminti, dubliuoti, kopijuoti, pardavinėt, vykdyti prekybines operacijas ir perpardavinėti informaciją bei paslaugas, gautas naudojantis Projektu, išskyrus tuos atvejus, kai Vartotojui tokius veiksmus atlikti tiesiogiai bei atskiru sutikimu leidimą davė Tiekėjas;
4.4.15. talpinti komercinę, politinę ar kitokią reklamą;
4.4.16. siūlyti bet kokias mokamas prekes ar paslaugas kitiems Vartotojams bei Specialistams.


5. Projekte pateiktos informacijos bei medžiagos naudojimas.
5.1. Projekte talpinama (arba gali būti talpinama) informacija ir medžiaga, įskaitant dizaino elementus, tekstus, grafinius paveikslus, iliustracijas, vaizdo įrašus, skriptus, programas, muziką, garsus bei kitus intelektinės veiklos (toliau - Turinio) rezultatus; Vartotojų ir Specialistų pateiktos nuorodos į kitus interneto projektus (trečiųjų asmenų projektai); pasiūlymai ir apklausos apie medicininių bei su jomis susijusių paslaugų, atitinkamai pateiktų Vartotojams bei Specialistams, teikimą.
5.2. Projekto turinys nėra Tiekėjo tikrinamas, atsižvelgiant į šiuos ar kitus reikalavimus (tikslumas, išsamumas, vientisumas).
5.2.1. Projekto informacinėje sistemoje bei Projekto programinėje įrangoje nėra techninių sprendimų bei informacinių ryšių, vykdančių automatišką cenzūrą bei veiksmų kontrolę.
5.2.2. nuoroda į bet kokį projektą, produktą, paslaugą, bet kokią komercinio ar nekomercinio pobūdžio informaciją, talpinamą Projekte, iš Tiekėjo pusės nelaikoma pritarimu ar rekomendacija dėl duotų produktų (paslaugų).
5.2.3. tiekėjas nėra atsakingas už jokią informaciją, pateiktą Projekte ar trečiųjų asmenų projektuose, įskaitant Specialistus, prie kurių prieigą per Projektą ar Turinį, įskaitant bet kokias nuomones, ar tvirtinimus, pareikštus Projekte, trečiųjų asmenų projektuose ar jų Turinyje, gauna Vartotojas.
5.3. Tiekėjas nesiūlo ir nenurodo Vartotojui tam tikrų medicininių bei su tuo susijusių paslaugų, nesuteikia jokių garantijų, susijusių su Specialistų Vartotojams pristatoma informacija bei paslaugomis, nėra atsakingas už šią informaciją bei paslaugas. Specialistai, Projekto Vartotojams siūlantys medicinines bei su jomis susijusias paslaugas, laikomi Tiekėjo darbuotojais pagal sutartinius ar/ir darbo santykius. Jų siūlomos bei nurodomos paslaugos jokiu būdu nelaikomos Projekto ar tiekėjo paslaugomis. Atsakomybė už turinį ir šių paslaugų kokybę neabejotinai priklauso Specialistams, siūlantiems ir atliekantiems paslaugas.
5.4. jei Vartotojas nusprendė pasinaudoti bet kokia informacija ar medžiaga, gauta Projekto metu; nutraukti dalyvavimą Projekte ir pereiti prie trečiųjų asmenų projektų; pasinaudoti Projekto Specialistų medicinos bei su ja susijusių paslaugų pasiūlymais; jis riziką prisiima sau, pripažindamas, kad Tiekėjas nesuteikia jokių garantijų dėl tokių veiksmų pavojaus ar rezultatų bei už tai neprisiima atsakomybės.
5.5. Tiekėjas be jokių apribojimų gali, bet neprivalo peržiūrėti Projekto draudžiamą Turinį bei pašalinti arba perkelti (be perspėjimo) bet kokio Turinio informaciją savo nuožiūra dėl bet kokios priežasties ar be priežasties, įskaitant Turinio, subjektyviu tiekėjo vertinimu pažeidžiančio šias Taisykles, Lietuvos Respublikos įstatymus ir/arba gali pažeisti kitų Vartotojų, Specialistų ar trečiųjų asmenų teises, padaryti jiems žalos ar sukelti grėsmę saugumui, perkėlimą ar pašalinimą.

6. Asmens duomenų apsauga ir naudojimas

6.1. Vartotojas, kaip informacijos, patalpintos asmeniniame Profilio puslapyje, savininkas supranta, kad išskyrus atvejus, numatytus šiomis Taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos įstatymais, Interneto paslaugų tiekėjas nekontroliuoja talpinamos joje informacijos ir medžiagų, o taip pat kitų Vartotojų ir Specialistų prieigos prie jų. 6.2. Visi veiksmai, kuriuos atliko Projekte asmuo, gavęs prieigą prie jo naudojant Vartotojo prisijungimo vardą ir slaptažodį, laikomi paties Vartotojo veiksmais nepriklausomai nuo to, kokiu būdu toks asmuo gavo duomenis apie Vartotojo prisijungimo vardą ir slaptažodį.
6.3. Sutikus su šiomis Taisyklėmis registracijos Projekte būdu, Vartotojas patvirtina savo sutikimą, kad Interneto paslaugų tiekėjas tvarkytų asmens duomenis, Vartotojo nurodytus registracijos metu, o taip pat Vartotojo patalpintus savo Profilyje.
6.3.1. Vartotojų asmens duomenų tvarkymas vykdomas laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų.
6.3.2 Paciento atsiųstos fotonuotraukos (vaizdo duomenys) bus naudojamos tik paciento gydymo tikslais bei taps paciento medicininių dokumentų dalimi ir jokiais kitais tikslais nebus tvarkomi.
6.3.3. Interneto paslaugų tiekėjas tvarko Vartotojų asmens duomenis siekiant pagerinti Projekto veikimo ir teikiamų Vartotojams paslaugų kokybę, įskaitant Vartotojo individualios (asmeninės) reklamos gavimo tikslus, tokių duomenų tikrinimas, tyrimas ir analizė Projekto turinio ir paslaugų palaikymui ir gerinimui, o taip pat Projekto naujų skyrių ir paslaugų kūrimui.
6.3.4. Interneto paslaugų tiekėjas imasi būtinų priemonių Vartotojo asmens duomenų informacijos apsaugai nuo neteisėtos prieigos, jų keitimo, atskleidimo arba sunaikinimo.
6.3.5. Interneto paslaugų teikėjas turi teisę suteikti prieigą prie Vartotojo asmens duomenų tik tiems darbuotojams, rangovams ir partneriams, kuriems ši informacija yra reikalinga užtikrinti Projekto veikimą ir Vartotojo užsakytų paslaugų jam suteikimą.
6.3.6. Interneto paslaugų tiekėjas turi teisę naudotis bet kokia informacija, Vartotojo patalpinta Projekte, įskaitant ir asmens duomenis, siekiant užtikrinti galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų laikymąsi (įskaitant prevencijos ir/arba Vartotojų neteisėtų ir/arba nusikalstamųjų veiksmų stabdymą).

7. Teisė į intelektinės veiklos rezultatus.
7.1. Išskirtinės teisės į turinį priklauso Tiekėjui, Vartotojams, Specialistams ir kitiems teisės turėtojams. Visos teisės apsaugotos įstatymo.
7.2. Vartotojas neturi teisės kelti į Projektą arba kitais būdais viešajai erdvei perduoti (publikuoti Projekte) jam nepriklausančio Turinio, įskaitant kitų projektų turinį, duomenų bazę ir kitą intelektinės veiklos informaciją, neturint aiškiai išreikšto informacijos savininko sutikimo tokiems veiksmams atlikti.
7.3. Vartotojas, pateikdamas Turinį Projektui, privalo:
7.3.1. garantuoti, kad jis yra išskirtinių teisių į šį Turinį savininkas ir gavo turėtojo teisę pateikti Projekte Turinį, būtiną šio Reglamento atlikimui;
7.3.2. suteikti kitiems Vartotojams bei Specialistams įprastinę teisę naudotis pateiktu Turiniu jį peržiūrint ir atkuriant (įskaitant kopijavimą) asmeninio, nekomercinio naudojimosi tikslais, arba dėl Specialistų paslaugų teikimo Vartotojui;
7.3.3. nemokamai suteikti Tiekėjui įprastinę teisę naudotis Turiniu, jį kopijuojant, publikuojant viešai, atkuriant, apdorojant, verčiant ar platinant Projekto arba su juo susijusiais tikslais, įskaitant Projekto populiarinimą.
7.4. Vartotojo naudojimasis Turiniu, prieiga, kuri suteikta jam išskirtinai asmeniniam, nekomerciniam naudojimui, leidžiami su autorinių teisių arba kitų pranešimų apie autorystę, autoriaus vardo ir paties Turinio saugojimo sąlygomis.
7.5. Bet koks Projekto ar Turinio naudojimas, išskyrus tiesiogiai išdėstytą šiame Reglamente, be raštiškai pateikto teisių turėtojo leidimo, kategoriškai draudžiamas.
7.6. Jeigu kitaip nenumatyta, niekas šiame Reglamente negali būti laikoma išskirtinių teisių į Turinį suteikimu.
7.7. Tiekėjui naudojantis Reglamento Turiniu, pateiktu Vartotojo, kaip nurodyta 7.3.3. punkte, Tiekėjas neatlygina Vartotojams ar tretiesiems asmenims už pranešimus ar publikacijas. Be to, Tiekėjas turi teisę gautas iš Vartotojo teises į Turinį teikti tretiesiems asmenims be papildomo Vartotojo sutikimo.
7.8. Jeigu Vartotojas pašalina savo Turinio informaciją iš Projekto, teisės, minimos šio Reglamento 7.3.3. punkte, laikomos automatiškai atšauktos, visgi Tiekėjas turi teisę išsaugoti kopijas Turinio archyve neribotam laikui.
7.9. Turinio, Vartotojo pateikto savo Profilyje, naudojimas leidžiamas tik tuo atveju, kad būtų palaikomas asmeninių duomenų ir kitos asmeninės Vartotojo informacijos, patalpintos Turinyje, konfidencialumo užtikrinimas.


8. Projekto funkcionavimo ypatybės.
8.1. Tiekėjas užtikrina Projekto veikimą ir efektyvumą, ir įsipareigoja nedelsiant atkurti veiklą techninių gedimų arba pertraukų darbe atveju.
8.2. Projektas vadovaujasi sąlyga ,,kaip yra” (as is). Tiekėjas nesuteikia jokių garantijų dėl klaidų ar nenutrūkstamo Projekto darbo, taip pat nenumato jokių kitų garantijų, kurios tiesiogiai neįvardintos šiame Reglamente.
8.3. Tiekėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti Projekto apipavidalinimą, jo turinį, paslaugų sąrašą, pakeisti arba papildyti naudojamus skriptus, programinę įrangą ir visa kita, kas naudojama ir saugoma Projekte, taip pat bet kokias serverines programas bet kuriuo metu su arba be jokio išankstinio Vartotojų perspėjimo.
8.4. Tiekėjas nevykdo išankstinių apribojimų ar Vartotojų bei Specialistų informacijos cenzūros, ir imasi veiksmų, siekiant apsaugoti asmenų teises ir interesus ar vykdo Lietuvos Respublikos įstatymu nustatytus reikalavimus tik po to, kai suinteresuotas asmuo kreipiasi į Tiekėją nustatyta tvarka.
8.5. Tiekėjas turi teisę disponuoti statistinę informaciją, susijusią su Projekto veikimu, taip pat Vartotojų informaciją tam, kad galėtų teikti tikslinę vaizdo reklaminę informaciją skirtingoms Vartotojų auditorijoms dėl organizacijų funkcionavimo, techninio Projekto palaikymo bei šio Reglamento vykdymo.
8.6. Tiekėjas turi techninę prieigą prie Vartotojo Profilio informacijos. Prieiga naudojamasi tik tais atvejais arba tikslais, kurie nurodyti šiame Reglamente.
8.7. Tiekėjas turi teisę savo nuožiūra pakeisti Vartotojo prisijungimo vardą ir/ar slaptažodį, iš anksto apie tai jį įspėjęs.
8.8. Tiekėjas turi teisę teikti Vartotojui informaciją apie Projekto vystymąsi ir paslaugas, taip pat reklaminio tipo informaciją apie Projekto veiklą, Specialistus ir paslaugas, siūlomas Projekto, jo nurodytais kontaktiniais duomenimis.


9. Atsakomybė.
9.1. Vartotojai atsakingi už savo pačių veiksmus, susijusius su informacijos ir Turinio asmeniniame Profilyje kūrimu bei pateikimu, taip pat už kitą savo pačių veiklą Projekte pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.
9.2. Tiekėjas nėra atsakingas už Vartotojo Reglamento nesilaikymą ir pasilieka sau teisę savo nuožiūra pašalinti Vartotojo asmeninę informaciją ir/arba pristabdyti, apriboti arba nutraukti Vartotojo prieigą prie bet kurio Projekto skyriaus ar paslaugų, jeigu, subjektyvia tiekėjo nuomone, tas Vartotojas pažeidžia šį Reglamentą arba kelia grėsmę Projektui, Vartotojams, Specialistams arba tretiesiems asmenims. Asmeninio Vartotojo Profilio informacijos pašalinimas reiškia automatišką visos jame pateiktos informacijos panaikinimą, taip pat panaikinimą visos Vartotojo informacijos, pateiktos registracijos į Projektą metu. Po asmeninio Profilio panaikinimo, Vartotojas netenka teisės prisijungti prie Projekto.
9.3. Vartotojui pažeidus šį Reglamentą, Tiekėjas turi teisę panaikinti informaciją arba Turinį, talpinantį nurodytus pažeidimus, iš Projekto.
9.4. Laikydamasis šio Reglamento, Tiekėjas nėra atsakingas už Vartotojo laikiną blokavimą ar informacijos panaikinimą, ar asmeninio Profilio panaikinimą (registracijos nutraukimą).
9.5. Tiekėjas nėra atsakingas už laikinus nesklandumus ar sustabdytus Projekto darbus bei už dėl to prarastą informaciją. Tiekėjas taip pat neatsako už jokią žalą, sukeltą kompiuteriui, mobiliajam įrenginiui, bet kokiam kitam Vartotojo įrenginiui ar programai, kuri buvo sukelta arba susijusi su Turinio siuntimųsi iš Projekto arba nuorodų, pateiktų Projekto puslapyje, atvėrimu.
9.6. Tiekėjas nėra atsakingas už: Projekte Vartotojų ar Specialistų pateikto Turinio tikslumą ar teisėtumą; Projekto Vartotojų ir Specialistų elgesį; Vartotojų ar Specialistų informacijos ir nuorodų, kitų Vartotojų, Specialistų ar trečiųjų asmenų iniciatyva pateiktų Projekte, naudojimąsi; trečiųjų asmenų teisių, įskaitant teisės į intelektinės veiklos rezultatus, pažeidimus, taip pat asmeninės informacijos įstatymo pažeidimą; vartotojo patirtus nuostolius, susijusius su naudojimusi ar negalėjimu naudotis Projektu, įskaitant galimas klaidas, vėlavimą ar Projekto nesklandumus; tinkamą Vartotojų duomenų ir pranešimų perdavimą bei saugojimą Projekte; Specialistų siūlomų paslaugų kokybę bei kitus Specialistų veiksmus.
9.7. Tiekėjas nekompensuoja išlaidų bei nuostolių, kuriuos patiria Vartotojas ir tretieji asmenys dėl aplinkybių, susijusių su Projekto naudojimu. Taip pat Tiekėjas neatsako ir už tokias susiklosčiusias aplinkybes.


10. Kitos nuostatos.
10.1. Bet koks pranešimas, kurį Tiekėjas privalo nusiųsti Vartotojui, laikantis šio Reglamento ar su juo susijusių dokumentų, laikoma visiškai tinkamu, jei Tiekėjas jį nusiuntė Vartotojui tiesiogiai, naudojantis Projektu. Pranešimai, susiję su faktiniu Vartotojo prieigos prie Profilio informacijos bei Projekto sustabdymu ar nutraukimu bei dėl tokio pranešimo kylančių nesklandumų, kuriuos sprendžia Tiekėjas, siunčiami Vartotojui elektroniniu paštu, kuris nurodytas paties Vartotojo.
10.2. Vartotojų bei Specialistų, kaip pacientų ir specialistų, ryšiai reglamentuojami Lietuvos Respublikos teisės aktais.
10.3. Siekiant patenkinti Vartotojų bei Specialistų poreikius, užtikrinti jų teisių apsaugą teikiant šias paslaugas, siūlomas Projekto Specialistų, Tiekėjas nustato bendras sąlygas dėl šių paslaugų, kurias Specialistai ir Vartotojai privalo įvykdyti, teikimo.
10.4. Šiuo Reglamentu sudaromas sutikimas tarp Vartotojo ir Tiekėjo dėl naudojimosi Projektu ir jo paslaugomis tvarkos.
10.5. Klausimai, nekontroliuojami šiuo Reglamentu, turi būti sprendžiami pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.
10.6. Kilus bet kokiems ginčams ar nesutarimams, susijusiais su šio Reglamento laikymusi, Vartotojas ir Tiekėjas stengiasi juos išspręsti derybų būdu. Tuo atveju, kai ginčas nėra išsprendžiamas derybomis, ginčas sprendžiamas Tiekėjo buvimo vietoje esančiame teisme, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus nustatyta tvarka.
10.7. Jeigu dėl vienokių ar kitokių priežasčių šiame Reglamente pateiktos nuostatos bus pripažintos negaliojančiomis arba neturinčiomis teisinės galios, tai neturės įtakos likusioms nuostatoms galioti.
10.8. Šiame Reglamente pateiktos taisyklės įsigalioja nuo momento, kai Vartotojas įvykdo registraciją į Projektą ir galioja neribotą laiką.
10.9. Šios taisyklės sudarytos lietuvių kalba. Šis Reglamentas nustato projekto www.ondermatolog.lt sąlygas asmenims, suinteresuotiems Projekte pateikiamos medicininio pobūdžio informacijos bei paslaugų, teikimu. Būtina iki galo susipažinti su žemiau pateiktu Reglamento tekstu. Jeigu Jūs nesutinkate su Reglamente išdėstytomis sąlygomis, jų nepriimate ir/arba nesate pasiruošę jų vykdyti, prašome palikti Projektą.

 

VARTOTOJO SUTARTIS

1. Bendrosios nuostatos
Ši sutartis tarp specialisto (gydymo įstaigos bei gydytojo), teikiančio informacinio pobūdžio paslaugas (toliau – Specialistas), bei paslaugų Vartotojo (toliau – Vartotojas), patvirtinusio savo sutikimą su šio Reglamento taisyklėmis, baigiama. Prieiga prie teikiamų informacinių paslaugų galima tik po to, kai Vartotojas patvirtina savo sutikimą, paspausdamas nuorodą „Aš sutinku su šios Sutarties sąlygomis“. Nuo to momento abi pusės įsipareigoja griežtai laikytis visų šios Sutarties punktų.


2. Teikiamų paslaugų pobūdis
Visos puslapyje siūlomos paslaugos yra informacinio pobūdžio, t.y. skirtos tenkinti vartotojų poreikius, teikiant informaciją. Medicinines paslaugas ir būtinas medicinines procedūras (bendra gydytojo apžiūra, diagnostinės procedūros, mėginių paėmimas, laboratorinių tyrimų atlikimas ir pan.) Vartotojams atlieka Specialistai, turinys medicininės veiklos licenciją.


3. Mokamų bei nemokamų Projekto puslapyje teikiamų informacinių paslaugų apibūdinimas
Nemokamos Puslapio paslaugos Vartotojui teikiamos per pirmas 24-72 valandas nuo užklausos pateikimo ir apima:

 1. Pirminės Vartotojo užklausos interpretavimo paslaugą;
 2. Vartotojo užklausos klausimyno patikslinimą;
 3. Klausimyno persiuntimą Vartotojui;
 4. Vartotojo užklausos interpretavimą, teikiant informacines paslaugas bei remiantis įvykdytais pakeitimais.

Mokamos informacinės paslaugos Vartotojui teikiamos per 24-72 valandas po 100% apmokėto konsultacijos mokesčio už paslaugas ir apima:

 1. Atsiųstų nuotraukų, kuriose pavaizduoti odos pakitimai, interpretavimą bei preliminarios diagnozės nustatymą;
 2. Vartotojo atliktų medicininių procedūrų, tyrimų rezultatų interpretavimą;
 3. Remiantis Vartotojo klausimyno bei atliktų tyrimų rezultatais Vartotojui suteikiamas gydymo rekomendacijas;
 4. Komentarus dėl odos susirgimų, taikant standartinę gydymo schemą.


4. Informacinių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka
Visos informacinės paslaugos, išskyrus pirminę Vartotojo apklausą, teikiamos žemiau išvardintais susisiekimo būdais:

 • elektroninis paštas,
 • vaizdo skambutis (Skype),
 • apsikeitimas failais ir bendras darbas su dokumentais (Google Docs, erdvės, skirtos failų apsikeitimui Mail.ru ir Яндекс).

Kiekvieną kartą prieš konkrečią užduotį dėl bendravimo formato susitaria Specialistas bei Vartotojas. Tyliu bendravimo būdu tarp Specialisto ir Vartotojo laikomas bendravimas el.paštu. Remiantis šios Sutarties 3 punktu, informacinės paslaugos, teikiamos elektroniniu paštu, laikomos nemokamomis iš dalies. Remiantis šios Sutarties 3 punktu, informacinės paslaugos, teikiamos momentinio apsikeitimo informacija būdu (susirašinėjimas), vaizdo skambučiu ar apsikeitimu dokumentais, teikiamos tik po to, kai Vartotojas iš anksto 100% apmokėjo už paslaugas. Apmokėjimas už informacines paslaugas atliekamas Vartotojui pervedant paslaugos mokestį į vėlesniame pranešime nurodytą banko sąskaitą. Pranešime nurodomas transakcijos numeris, mokesčio suma bei dokumento kopija, patvirtinanti apmokėjimą. Tuo atveju, jei Vartotojas pateikia Tiekėjui dokumento kopiją, patvirtinančią apmokėjimą už paslaugas, informacinės paslaugos yra suteikiamos per 24-72 valandas nepriklausomai nuo to, ar apmokėjimas pasiekė Tiekėjo sąskaitą; tuo atveju, jei Vartotojas apmokėjimo kopijos pateikti negali, paslaugos teikiamos tik Tiekėjui gavus apmokėjimą į sąskaitą. Informacinių paslaugų kainos nurodytos Puslapio skyriuje ,,Kainos‘‘. Kainų pasikeitimo atveju Vartotojui, Sutartį užpildžiusiam anksčiau, informacinės paslaugos suteikiamos už ankstesnį paslaugos mokestį.


5. Saugumas ir duomenų apsauga
Duomenys, kurie būtini tam, kad Vartotojui būtų suteiktos informacinės paslaugos (pirminis kreipimasis, klausimynas, susirašinėjimo istorija, tyrimų duomenys), žymimi Vartotojo prisijungimo vardu, nurodytu el. paštu, ir yra Tiekėjo saugomi išorinėje duomenų laikmenoje tam, kad būtų užtikrintas maksimalus Vartotojo duomenų saugumas. Vartotojo vardo pakeitimas informacinių paslaugų teikimo metu nėra leidžiamas. Vartotojas turi teisę aukščiau išvardintus dokumentus išsaugoti sau priimtina forma (išorinėje duomenų laikmenoje, pašto dėžutėje, pasinaudojus internetinių duomenų saugojimo paslauga ir t.t.). Informacijos atskleidimas apie teikiamas informacines paslaugas, apklausų būdu gautus duomenis, asmeninius Vartotojų bei Specialistų duomenis tretiesiems asmenims yra draudžiamas, išskyrus tuos atvejus, kai dėl to Tiekėjas, Specialistas bei Vartotojas susitaria iš anksto. Netinkamo duomenų saugojimo atveju, kai sulaužomas asmeninių duomenų atskleidimo susitarimas tarp Tiekėjo, Vartotojo bei Specialisto, atsakomybę prisiima ta šalis ar asmuo, kuris atskleidė šią informaciją.


6.Šalių teisės ir pareigos
Vartotojas turi teisę:

 • iš Specialisto gauti informacines paslaugas laiku bei tinkamos kokybės;
 • pagal susitarimą su Specialistu atlikti pataisas dėl teikiamos informacijos, kurios reikalauja Specialistas tam, kad būtų suteiktos reikiamos informacinės paslaugos;
 • tuo atveju, kai techniškai neįmanoma atlikti Specialisto rekomendacijų, koreguoti šias rekomendacijas, atsižvelgiant į realias galimybes.

Vartotojas įsipareigoja:

 • laiku Specialistui pateikti būtinus informacinėms paslaugoms teikti duomenis;
 • laiku pateikti apmokėjimą už informacinių paslaugų teikimą;
 • su Specialistu sutarti informacinių paslaugų pateikimo terminus, susijusius su duomenų bei bet kokių pakeitimų dėl Specialisto rekomendacijų pateikimo išpildymu.

Specialistas turi teisę:

 • reikalauti Vartotojo pateikti kuo daugiau informacijos, kuri reikalinga informacinių paslaugų suteikimui;
 • interpretuoti gautą informaciją pagal galiojančias istorijos interpretavimo normas, pateiktą tyrimų analizę, fotografijas;
 • rekomenduoti Vartotojui atlikti tyrimus medicinos įstaigose, turinčiose susijusios veiklos licenciją;
 • rekomenduoti Vartotojui atlikti gydymą licencijuotose medicinos įstaigose pagal išankstinį susitarimą su Vartotoju;
 • nutraukti informacinių paslaugų teikimą Vartotojui, analizei pateikusiam netikrus arba trečiųjų asmenų, nedalyvaujančių šioje Sutartyje, duomenis.

Specialistas įsipareigoja:

 • interpretuoti iš Vartotojo gautus duomenis kiek įmanoma plačiau ir pagal iš anksto sutartus terminus;
 • esant būtinybei, pagrįsti Vartotojo pateiktos informacijos interpretaciją, nurodant interneto išteklius arba literatūros šaltinius;
 • rekomenduoti Vartotojui kiek įmanoma labiau prieinamus tyrimų metodus;
 • laikytis visų įstatymų reikalavimų teikiant informacines paslaugas Vartotojui.


7. Įgaliojimų bei informacijos perdavimas tretiesiems asmenims
Esant būtinybei Vartotojui atlikti papildomus tyrimus, pagal abiejų šalių susitarimą, pavirtintą šioje sutartyje, tyrimai gali būti atlikti licencijas medicininei veiklai turinčiose medicinos įstaigose, valstybinėse arba nepriklausomose laboratorijose.
Esant būtinybei Vartotojui atlikti medicinines procedūras, pagal susitarimą su Vartotoju leidžiama šias procedūras atlikti bendrai Vartotojo bei Specialisto parinktose medicinos įstaigose.
Esant būtinybei, atskleisti būtiną Vartotojo informaciją šioms įstaigoms tam, kad būtų galima atlikti gydymą. Pagal Vartotojo ir Specialisto susitarimą leidžiama atskleisti visą arba dalinę informaciją, kuri buvo gauta teikiant informacines paslaugas.


8.Informacinių paslaugų apimties didinimas
Esant būtinybei bei savanoriškam susitarimui tarp Vartotojo ir Specialisto galima padidinti teikiamų informacinių paslaugų apimtį, taikant specialias technines priemones, leidžiančias operatyviau surinkti daugiau informacijos apie Vartotojo būklę. Pasiekus susitarimą dėl papildomų techninių priemonių naudojimo, informacinių paslaugų suteikimas reglamentuojamas atskiru sutikimu.


9.Šalių atsakomybė
Šalys, sudarančios šią sutartį, yra atsakingos už Vartotojo ir Tiekėjo asmens duomenų apsaugą pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.


10.Galiojantys teisės aktai ir ginčų sprendimo tvarka
Šiame susitarime nurodytoms bei iš jo kylančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai. Šis susitarimas sudarytas bei turi būti aiškinamas remiantis Lietuvos Respublikos teise. Bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis dėl šios sutarties ar susijęs su ja, taip pat susijęs su sutarties pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu galutinai spendžiamas teisme, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.